Algemene Voorwaarden Zwemschool Miranda

1) Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen zwemschool Miranda en opdrachtgever, al dan niet zijnde ouders van een kind, nader te noemen u, gesloten overeenkomsten.
Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing indien en voor zover zij schriftelijk tussen zwemschool Miranda en u zijn overeengekomen.

2) Activiteiten
Het geven van zwemles aan kinderen met als doel het behalen van het zwemdiploma zoals deze wordt uitgegeven door de ENVOZ.

3) EasySwim pro
Iedere nieuwe zwemmer krijgt eenmalig een EasySwim Pro pak. Dit EasySwim pro pak is in bruikleen en dient na het behalen van het diploma weer ingeleverd te worden. Het vestje is persoonsgebonden.

4) Inschrijven
Er dient te worden ingeschreven.
De hoogte van het inschrijfgeld is € 20,00.
Het inschrijfgeld dient samen met het lesgeld de eerste maand betaald te worden.

5) Lesrooster
Gedurende het jaar worden alle lessen gegeven volgens het reguliere rooster. Het actuele rooster staat vermeld op ons informatiebord, aangebracht op een centrale plaats in de leslocatie.
Tevens staat het actuele rooster ook op de website.
De eerste 2 weken van de zomervakantie (basisonderwijs) gaan de zwemlessen gewoon door. Daarna liggen we 4 weken stil.  Tijdens christelijke en landelijke feestdagen wordt er geen les gegeven. De betreffende data staan op ons informatiebord aangebracht op een centrale plaats in de leslocatie.
Zwemschool Miranda heeft het recht om periodiek aanpassingen en/of wijzigingen in de lestijden door te voeren.

6) Ziekte of afwezigheid
Lessen die vanwege afwezigheid door incidentele ziekte worden gemist, mits 2 uur van te voren afgemeld, kunnen altijd worden ingehaald maar nooit worden verrekend, noch vergoed.
Indien er sprake is van langdurige afwezigheid door ziekte, zal na 2 weken worden overgegaan tot restitutie van de gemiste lessen (de eerste 2 weken zijn dus voor eigen rekening).

7) Zwemlocaties
Het afzwemmen en wenzwemmen vindt plaats in een daarvoor wettelijk geschikt 25-meterbassin.
Wij maken gebruik van het Van Pallandtbad in Varsseveld.

8) Afzwemmen
Het afzwemmen geschiedt conform de normen van de ENVOZ.
Het wenzwemmen vindt 2 weken voor het afzwemmen plaats. Aanwezigheid hierbij is een voorwaarde om te kunnen afzwemmen.

9) Betaling
Met uitzondering van het inschrijf, wenzwem en afzwemgeld worden alle betalingen via een automatisch incasso geïncasseerd; hiertoe dient u zwemschool Miranda via een ‘machtiging tot automatisch incasso’ te machtigen. Het lesgeld wordt eens per maand vooraf geïncasseerd rond de 1e van de maand.
Bij een geweigerde automatische incasso ontvangt u een herinnering. Hiervoor zal een bedrag van € 2,50 inzake administratiekosten in rekening worden gebracht.
Wanneer u de afgegeven ‘machtiging tot automatisch incasso wilt intrekken, dient dit schriftelijk te gebeuren. De terugboekingtermijn voor een reeds afgeschreven automatische incasso bedraagt 30 kalenderdagen. Eenmalige incasso’s kunnen niet worden ingetrokken.

De tarieven worden jaarlijks bij aanvang van het nieuwe jaar herzien.
Bij uitblijvende betaling zal zwemschool Miranda de vordering ter incasso uit handen geven. U bent in dat geval naast betaling van de hoofdsom, de daarover verschuldigde rente en de aanmaningskosten, gehouden tot de vergoeding van alle door zwemschool Miranda geleden schade, alsmede alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

10) Opzegging
Opzegging dient te allen tijde schriftelijk te gebeuren voor de 1e van een nieuwe maand.
De opzegtermijn bedraagt ten minste 1 maand. Indien u niet voor de 1e van de maand schriftelijk heeft opgezegd word er voor die maand alsnog lesgeld geïncasseerd.

11) Veiligheid
Zwemschool Miranda spant zich in alle lessen met de grootst mogelijke zorg voor veiligheid voor te bereid en te geven.
Eventuele lichamelijke beperkingen c.q. gezondheidsrisico’s dienen bij inschrijving te worden vermeld. Alleen dan kan de zweminstructeur/-ice bij het lesgeven rekening houden met deze zaken. Zwemschool Miranda is dan ook nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door niet gemelde risico’s.
In het belang van de veiligheid dienen de huisregels te worden opgevolgd. Deze huisregels zijn te vinden op ons informatiebord, aangebracht op een centrale plaats in de leslocatie.

12) Aansprakelijkheid
Indien er door overmacht (bijv. bij ziekte, brand, schade aan gebouwen of onvoorziene omstandigheden) geen lessen kunnen worden gegeven op de leslocatie, kan Zwemschool Miranda daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.
De totale aansprakelijkheid van Zwemschool Miranda, door toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van deze overeenkomst, is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het door Zwemschool Miranda verzekerde bedrag.
Iedere aansprakelijkheid van Zwemschool Miranda voor enige andere vorm van schade is uitgesloten.
Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat u de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 14 dagen, na het ontstaan daarvan per aangetekend schrijven bij Zwemschool Miranda meldt.

13) Restitutie gelden
Bij het door overmacht en onvoorziene omstandigheden er geen doorgang vinden van lessen als gevolg van het onbruikbaar zijn van de leslocatie of landelijke code rood/extreme hitte vindt er van de lopende maandelijkse periode geen restitutie van het lesgeld plaatst. Er vindt nimmer restitutie van gelden plaats.

14) Privacybescherming
Persoonsgegevens worden door Zwemschool Miranda alleen gebruikt voor de hiervoor omschreven werkzaamheden.

15) Geschillen
Alle geschillen tussen Zwemschool Miranda en u worden beheerst door Nederlands recht.
Alle geschillen tussen Zwemschool Miranda en u worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement waar Gebruiker gevestigd is.

16) Vernietiging
Eventuele vernietiging van één van de bepalingen, genoemd in deze voorwaarden, tasten de gelding van de overige bepalingen niet aan.

17) Slotbepalingen
Door ingeschreven te staan, verklaart u deze algemene voorwaarden te hebben ontvangen, begrepen en te hebben aanvaard.

De Algemene Voorwaarden kunt u hier als PDF bestand downloaden.

Stand: oktober 2018

Over ons

Sinds 1995 geef ik met veel plezier zwemles aan kinderen en volwassen.

Particuliere Zwemschool Miranda. Omgeving Dinxperlo, Breedenbroek, Ulft, Terborg, Silvolde, Gaanderen, de Heurne, Anholt, Isselburg, Sinderen en Gendringen.

‘t Lohrpad 2, Voorst (gemeente Oude IJssel)
Telefoon 0620591215

Copyright © 2021 zwemschoolmiranda.nl | Algemene Voorwaarden | Privacyverklaring